Pierwsze zamówienie? Skorzystaj z 10% rabatu W koszyku użyj kuponu rabatowego: DlaCiebie

Regulamin
§1
WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.freshcooking.pl zwany dalej „Sprzedawca” jest firma Sevilla Ewa i Sławomir Zieleniewscy Sp.J z siedzibą w Warszawie kod 01-315 przy ulicy Lazurowa 4 m 124, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209268, NIP 522-274-78-60, REGON 015749752, telefon: +48 661 99 55 80, poczta elektroniczna: biuro@freshcooking.pl.

§2
DEFINICJE


Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.freshcooking.pl
1.    Box - pudło z dostawą, zawierające wszelkie produkty oraz przepis.
2.    Cennik – cennik obejmujący cenę dania, widoczny jest menu.
3.    Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie internetowym, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie internetowym;
4.    Formularz zamówienia – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do złożenia zamówienia na Zestaw;
5.    Kupon rabatowy - specjalna zniżka oferowana przez Fresh Cooking  przez czas trwania promocji, który należy wpisać na stronie podczas składania zamówienia. Kupony rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Szczegółowe warunki korzystania z Kuponu rabatowego każdorazowo określa regulamin danej Promocji związanej z udzieleniem Kuponu rabatowego.
6.    Rabat - obniżka wyjściowej ceny zestawu.
7.    Punkty – 1 pkt. to równowartość 1 zł. Punkty gromadzone są w Panelu Klienta i wykorzystywane podczas składania zamówienia.
8.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela;
9.    Panel klienta –indywidualny panel logowania automatycznie generowany w sklepie po złożeniu 1-szego zamówienia służący do składania kolejnych zamówień
10.  Zestaw – składniki potrzebne do przygotowania pełnowartościowego posiłku wraz z kartą przepisu z sugerowanym sposobem przygotowania.
11.  Karta przepisu - karta informująca o alergenach, zawartości składników, sposobie i czasie przygotowania dania, wartościach odżywczych, niezbędnych składnikach lub urządzeniach kuchennych oraz sugerowanej dacie przydatności do spożycia
12.    Serwis internetowy– sklep internetowy z Zestawami zawierającymi składniki do przygotowania dań dostępny pod adresem elektronicznym: www.freshcooking.pl;
13.    Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
14.    Sprzedawca -osoba fizyczna prowadząca sprzedaż za pośrednictwem serwisu www.freschcooking.pl
15.    Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
16.    Danie - potrawa składająca się z odmierzonych produktów do samodzielnego gotowania dostarczonych przez Fresh Cooking
17.    Produkt –dostępny w zestawie obiadowym do samodzielnego przygotowania składający się z odmierzonych i nieprzetworzonych produktów oraz półproduktów spożywczych będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
18.    Specyficzny produkt - produkt dostępny w zestawie z krótkim terminem przydatności do spożycia, którego nie można wykorzystać do dalszej odsprzedaży oraz nie można go zwrócić.
19.    Półprodukt – wchodzi w skład zestawu oznaczony specjalną etykietą.
20.    Klient – Użytkownik Serwisu, który dokonał zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.
21.    Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi jest dostępna na stronie https://freshcooking.pl/polityka-prywatnosci-pm-28.html

§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych na stronie www.freshcooking.pl

§4
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


1.    Przedmiotem zamówienia dokonywanym poprzez stronę freshcooking.pl jest zestaw produktów spożywczych Fresh Cooking  wymieniony w ofercie, przedstawiony na stronie w chwili składania zamówienia.
2.    Każdy z półproduktów wchodzących w skład Dania posiada własne, szczelne opakowanie wraz z etykietą identyfikującą składnik. Informacje dotyczące całego dania, takie jak:
a.    Data spożycia dla Dania
b.    Składniki
c.    Wartości odżywcze
d.    Warunki przechowywania
e.    Informacje o alergenach
f.     Sposób spożycia
znajdują się na karcie przepisu
3.    Ceny wszystkich Dań znajdujących się w ofercie freshcooking.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

§5
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie freshcooking.pl.

§6
FORMY PŁATNOŚCI


1.    Ceny Boxów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszt dostawy.
2.    Usługa realizowana jest tylko za przedpłatą.
3.     Nie przyjmujemy zapłaty gotówką.
4.    Płatność za zamówienie może być dokonana poprzez:
a.    System płatności elektronicznych udostępniony przez freshcooking.pl na swojej stronie internetowej (on-line). Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest serwis. Przelewy24.pl
b.    przelewem tradycyjnym na rachunek wskazany przez Sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5.    Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Klientowi jest paragon lub faktura. Klient wskazuje chęć otrzymania faktury podczas zamówienia podając wszystkie dane włącznie z NIP.
6.    Kupujący w momencie żądania otrzyma fakturę na swój adres email.

§7
DOSTAWA


1.    Dostawa zamówienia odbywa się z piątku na sobotę do godz. 7:00 rano pod adres wskazany w formularzu przez Klienta
2.    Sprzedawca dostarcza box pod wskazany adres i wskazane miejsce przez Kupującego podczas składania zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie produktu, zdekompletowanie zawartości opakowania oraz kradzież.
3.    Kupujący w momencie złożenia zamówienia zobowiązuje się do odebrania dostarczonej przesyłki pod wskazanym adresem i miejscem pozostawienia boxu zgodnie z §7 punkt 1.  W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia spowodowanego np. nieobecnością z Zamawiającego, zamówienie uznaje się za skutecznie doręczone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności ze względu na "specyficzny produkt".

§8
ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA


1.    Klient może dokonać zmiany adresu dostawy zamówienia do 24 godzin przed planowaną dostawą.
Klient ma prawo do zmiany zamówienia do chwili zamknięcia zamówień tzn. do środy do godziny 13.30. W tym celu Klient powinien jak najszybciej skontaktować się telefonicznie.
2. Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia do 48 godzin przed planowanym terminem dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia później niż 48 godzin przed planowanym terminem dostawy, Klient nie może domagać się zwrotu gotówki ze względu na "specyficzny produkt".


§9
WARUNKI REKLAMACJI


1.    W razie niezgodności Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Reklamacja winna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@freshcooking.pl, nie później niż do 12 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia.
2.     Fresh Cooking rozpatrzy każdą otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji  i poinformuje Klienta o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3.    W reklamacji należy podać dane osoby reklamującej, numer zamówienia którego reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji, podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Zalecamy, by w reklamacji przedstawić fotograficzny dowód szkody.
4.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej lub czynników niezależnych od Sprzedającego.

§10
OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO


1.    Sprzedający ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia wolny wad.
2.    Sprzedający informuje o składnikach alergenowych wchodzących w skład zestawów oraz dokładnym sposobie przygotowania dania.
3.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów świeżych, o nieprzekroczonym terminie ważności wskazanym przez producenta.
4.    Sprzedający do zestawów dołącza instrukcję o sposobie przechowywania poszczególnych produktów.
5.    Sprzedający dostarczając zestawy wskazuje kolejność ich przygotowania. Za wszelkie zmiany w kolejności w przygotowywaniu dań, firma Fresch Cooking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną negatywną reakcję organizmu u spożywających i ewentualnych skutków ubocznych.
6.    Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy Box na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie uzgadniając szczegóły z Kupującym.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia na Zestaw są równoznaczne z akceptacją, Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych koniecznością, zmiany menu na kolejny tydzień, usunięcia awarii, konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
4.    W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.
5.    Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu, zarówno w jego obecnym brzmieniu jak i z późniejszymi zmianami.
6.    Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2021.
7.    Regulamin jest dostępny dla Użytkowników on-line przez cały okres istnienia Serwisu pod adresem www.freshcooking.pl. Odtworzenie treści Regulaminu jest możliwe poprzez naciśnięcie linku pod nazwą "Regulamin", znajdującego się w dolnej części strony głównej Serwisu.
8.    Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
10.    We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11.    Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
12.    Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.